№ 1-2 (2014)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ПРАВОВА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТА ПРАВОВА АРГУМЕНТАЦІЯ

Інтерпретація без витягу змісту PDF
Дж. Раз 17-35
Інтерпретація права PDF
С. Гест 36-52
Від старої теорії тлумачення до нової: основні виклики та рішення PDF
В. Гончров 53-69
«Візуальна метафора» в юриспруденції: інтерпретація очевидності й очевидність інтерпретації PDF
Д. Бочаров 70-83
Критичний дискурс-аналіз як інтерпретативна парадигма посткласичної теорії права PDF
І. Честнов 84-90
Теоретичні проблеми неореалістичного розуміння права: про теорію тлумачення Мішеля Тропера та його дискусія з Отто Пферсманном PDF
М. Антонов 91-99
Тлумачення цивільно-правових норм: підходи окремих правових систем PDF
І. Діковська 100-107
Проблеми виокремлення принципів правозастосовного тлумачення норм кримінального процесуального права PDF
О. Капліна 108-117
Догматичне мислення PDF
Р. Алексі 118-130
Конструкція формальних принципів у «праві комбінації» Роберта Алексі PDF
М. Боровські 131-147
Логічні теорії раціональної поведінки, право і аргументація PDF
Є. Лисанюк 148-159
Феномен мовчання в юридичній аргументації PDF
О. Щербина 160-174
Проблема оцінки сили юридичного аргументу PDF
О. Тягло 175-183
Силогістична модель правового обґрунтування: між традицією і реальністю PDF
О. Уварова 184-192
Основні західні теорії юридичної аргументації PDF
В. Титов 193-201
Традиції юридичної аргументації Брюссельської школи філософії права PDF
К. Самохіна 202-208

СУЧАСНЕ ПРАВОРОЗУМІННЯ

Право, розум та емоції PDF
М. Селлерз 209-228
Праворозуміння: потребова інтерпретація PDF
П. Рабінович 229-238
Інструментальне розуміння права в контексті суб’єктного підходу: щодо проблеми взаємодії методологічних стратегій PDF
С. Калінін 239-252
Природне право і правова мораль. До питання спів відношення моралі та права у «Понятті права» Г. Харта PDF
Р. Зимовець 253-267
Позитивістська доктрина правової невизначеності (на прикладі вчень Г. Кельзена та Г. Харта) PDF
С. Касаткін 268-276
«Онтологічне розрізнення» М. Гайдеггера: епістемологія імплементації у правознавство PDF
О. Ткаченко 277-290

МЕТОДОЛОГІЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

Моделі осмислення правової реальності в контексті комунікативної парадигми права PDF
С. Максимов 291-303
Кант і сучасна філософія права PDF
Є. Булигін 304-311
Німецька філософія національного права наприкінці XVIII — на початку ХІХ ст. і трансформація юридичної науки PDF
О. Кресін 312-322

ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

Чому верховенство права є надто важливим, щоб лишити його юристам PDF
М. Крігер 323-349
Регуляторні правила і верховенство права PDF
П. Вестерман 350-359
Народний (національний) суверенітет і верховенство права PDF
Н. Варламова 360-374

ПИТАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ПРАВА

Аналогія у праві PDF
С. Погребняк 375-383
Правозастосування та правосуддя PDF
С. Пашин 384-393
Загальна теорія права майбутнього: механічне розширення чи конкретизація предмета (об’єкта) дослідження PDF
В. Буткевич 394-416

ПРАВО І КУЛЬТУРА

Природно-правовий світогляд: сутність, вихідні засади, механізм формування PDF
П. Рабінович, Т. Бачинський 417-428
Поезія як стійкість: викриття тиші й байдужості (толерантність до несправедливості як загроза демократії і правам людини) PDF
Б. Мелкевік 429-441
Культура вини PDF
С. Савчук 442-451
Знову щодо проблеми прихованих інтенцій культури в юридичній термінології (про новий сюжет із нового КПК України) PDF
О. Литвинов 452-460

ФІЛОСОФСЬКІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ГАЛУЗЕВИХ ПРАВОВИХ НАУК І ЮРИДИЧНОЇ ПРАКТИКИ

Вина як антропологічна умова приватноправової відповідальності PDF
Б. Карнаух 461-470
Міжнародно-правові ідеї Ганса Кельзена та сучасні політико-правові процеси в Україні PDF
Д. Коваль 471-478

ВИЗНАЧНІ ПОСТАТІ

Право як система повторюваних юридично оформлених суспільних відносин PDF
М. Цвік 479-485
Гуманітарно-правова проблематика у філософській публіцистиці В. С. Соловйова PDF
Е. Соловйов 494-511
Феноменолого-комунікативний підхід А. В. Полякова: право «по той бік» класичного праворозуміння PDF
О. Стовба 513-518