DOI: https://doi.org/10.21564/2227-7153.2019.1.186447

Право з (не)права: міфологія конституційної революції

C. Рабінович

Анотація


Звернення до соціально-діяльнісного (Г. Кельзен) і соціально-психологічного (Г. Еллінек, А. Росс) обґрунтувань легітимності революційної зміни конституції дозволяє стверджувати, що основні правові характеристики акту здійснення установчої влади (правомірність і чинність) соціально зумовлені та конкретно-історичні. З огляду на це такі характеристики є реляційними  та  релятивними. Реляційність установчого акта полягає, по-перше, в його зв’язку з конкретною системою права та конкретною правовою свідомістю, в рамках яких і щодо яких визначаються його правомірність і чинність. Трансформації суспільно-історичних умов можуть мати наслідком переоцінку правового значення акта органу державної влади. По-друге, реляційність акта полягає у співвіднесеності характеристик акта з відмінними типами праворозуміння як різними стратегіями правової легітимації. Релятивність акта стосується історичної змінюваності правової оцінки акта, зокрема динаміки такої оцінки за революційних умов.

Ключові слова


установча влада; юридична революція; дійсність (чинність) конституції; дієвість конституції; нормативізм; соціологія права

Повний текст:

PDF

Посилання


Antonov, Mykhail. “Sotsiolohiia prava i chysta teoriia prava: skladnyi vzaiemozv’iazok [Sociology of Law and Pure Theory of Law: A Difficult Relation].” Filosofiia prava i zahalna teoriia prava 1 (2012): 250–6.

Boryslavska, Olena. “Verkhovenstvo konstytutsii chy verkhovenstvo prava: deiaki pytannia vidnovlennia dii okremykh polozhen Konstytutsii Ukrainy [Supremacy of the Constitution or Rule of Law: Some Issues of the Restoration of Certain Provisions of the Constitution of Ukraine].” Visnyk Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy 6 (2015): 48–57.

Bulyhin, Evhenii. “Dynamika prava [The Dynamics of Law].” Mater. mezhdunar. sympoz. “Normy i normativnyie sistemy v filosofii, prave i informatike,” Sankt-Peterburh, September 9-10, 2011.

Vdovichenko, Serhii, Kampo, Volodymyr, Ovcharenko, Viacheslav and oth. “Kontrol za doderzhanniam nalezhnoii konstytutsiynoii protsedury. [Control for Independent Constitutional proceeding].” Kyiv: Alerta, 2011.

Vodiannikov, Oleksandr. “Konstytutsiia i revoliutsiia: anatomiia ustanovchoi vlady [Constitution and Revolution: the anatomy of the foundational power].” U Konstytutsiinyi poliloh. 20 rokiv Konstytutsii Ukrainy: suspilstvo i vlada v konstytutsiinomu protsesi [Constitutional polylogue. 20 years of the Constitution of Ukraine: the society and the authority in the constitutional process…]: Zbirka tez mizhnar. nauk.-prakt. konf., 15-69. Kyiv: VAITE, 2016.

Dzhun, Vyatcheslav. Sotsiolohiia konstytutsiinoho prava [Sociology of Constitutional Law]. Kyiv: Vyd. dim InIure, 2018. Kn. 2. Sotsiokulturni pidstavy yevropeiskoho konstytutsionalizmu.

Jellinek, Georg. Obshchee uchenie o hosudarstve [General Doctrine of State]. Per. s nem. pod. red. V. M. Hessena, L. V. Shallanda. Sankt-Peterburg: Yzd-vo R. Aslanova «Iuridicheskii tsentr Press», 2004.

Kelsen, Hans. Chyste pravoznavstvo [Pure Theory of Law]: Z dodatkom: Problema spravedlyvosti. Pereklad O. Mokrovolskoho. Kyiv: Yunivers, 2004.

Kelsen, Hans. Chistoe uchenie o prave [Pure Theory of Law]. 2-e yzd. Perevod M. V. Antonova y S. V. Liozova. Sankt-Peterburh: OOO Yzdatelskyi Dom «Alef-Press», 2015.

Kolisnyk, Viktor. “Vidnovlennia dii Konstytutsii Ukrainy ta zmina formy pravlinnia yak zasib ponovlennia konstytutsiinoho ladu [Restoration of the Constitution of Ukraine and change of the form of government as a means of restoration of constitutional order].” Visnyk Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy 4 (2015): 103–9.

Mahaziner, Yakov. Izbrannyie trudy po obshchei teorii prava [Selected worcs on a General Theory of Law]. Otv. red. A. Kravtsov. Sankt-Peterburh: Yzd-vo R. Aslanova «Iurydycheskii tsentr Press», 2006.

Maksakova, Ruslana. Konstytutsiino-pravovi problemy orhanizatsii ta realizatsii ustanovchoi vlady v Ukraini [Constitutional and Legal problems of the organisation and implementation of the foundational power in Ukraine]. Zaporizhzhia: Klasychnyi pryvatnyi universytet, 2012.

Medushevskyi, Andrey. Sravnytelnoe konstytutsionnoe pravo y polytycheskye instituty: kurs lektsyi [Comparative Constitutional Law and political institutions]. Moskva: Un-t Vyssh. Shk. Ekonomiki, 2002.

Melnyk, Mykola. “Konstytutsiina afera [Constitutional fraud].” Dzerkalo tyzhnia, February 14, 2014, 5.

Merezhko, Oleksandr. “Pryrodne pravo i pomarancheva revoliutsiia [Natural law and Orange Revolution].” http://www.grom-bezpeka.at.ua/publ/4-1-0-69#.V5cbRdKLSUk.

Myronenko, Oleksandr. Konstytutsiinyi Sud Ukrainy: istoriia i suchasnist, doktryna i praktyka [Constitutional Court of Ukraine: history and contemporary, doctrine and practice].” Kyiv: In-t derzh. ipravaim. V. M. Koretskoho, 2011.

Musiiaka, Viktor. “Bud-iakavlada ye rezultat uzurpatsii? [Is ever authority the result of usurpation?]” Dzerkalo tyzhnia, 2010, 40.

Pohrebniak, Stanіslav, Uvarova, Elena. “Soprotyvlenye uhnetenyiu. Vosstanye. Revoliutsiia (teoretiko-pravovoi analiz v svete doktriny prav cheloveka) [Resist against oppression. Rebellion. Revolution (theoretical and legal analysis from the human rights doctrine point of view)].” Pravo i hromadianske suspilstvo 2(3) (2013). http://lcslaw.knu.ua/index.php/arkhiv-nomeriv/2-3-2013/item/102-soprotivlenie-ugneteniyu-vosstanie-revolyutsiya-teoretiko-pravovoj-analiz-v-svete-doktriny-prav-cheloveka-pogrebnyak-s-p-uvarova-e-a.

Rabinovych, Serhii. Yusnaturalizm u filosofii prava [Jusnaturalism in Philosophy of Law]. Kyiv: Pravo Ukrainy; Kharkiv: Pravo, 2013.

Rabinovych, Serhii. “Konstytutsiini revoliutsii v Ukraini z perspektyvy Chystoho pravoznavstva Hansa Kelzena [Constitutional revolutions in Ukraine from Hans Kelsen’s “Pure Theory of Law” point of view],” Iurydychnyi visnyk 2 (2016): 184–190.

Rabinovych, Serhii. “Protestantskaya etika i dukh konstitutsionalizmu [Protestant ethic and the spirit of constitutionalism].” Ukrainskyi chasopys konstytutsiinoho prava 4 (2018): 141–4.

Rechytskyi, Vsevolod. “Yuridichnyi komentar do potochnyh konstytutsiinyh transformatsij v Ukraini [Law commentary on the current Constitutional changes in Ukraine].” Prava lyudini v Ukrainі (1–14.04.2014): 2–5.

Rechytskyi, Vsevolod. Konstytutsiine ABV [Constitutional ABC]. Kharkiv: Prava liudyny, 2016.

Riznyk, Serhii. “Pro nez’iasovane pytannia konstytutsiinosti aktiv parlamentu, pryiniatykh v umovakh Revoliutsii Hidnosti [On the issue of the constitutionality of the parliament acts, adopted under the Revolution of Dignity conditions].” Visnyk Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy 6 (2015): 58–66.

Ross, Alf. “Valіdnost i konflikt mezhdu pravovym pozitivizmom i yestestvennym pravom [Validity and the Conflict between Legal Positivism and Natural Law].” Per. M. V. Antonova. Rossiyskii ezhegodnik teorii prava T. 2 (2009): 458–73.

Savchyn, Mykhailo. “Konstytutsiinyi Sud Ukrainy ta realizatsiia Konstytutsii Ukrainy [Constitutional Court of Ukraine and implementation of Constitution of Ukraine].” Publichne pravo 1 (2015): 9–17.

Timoshina, Elena. “Pravo bez suverena: problema deistvitelnosti prava v yuridycheskom pozitivizme XX veka [Law without souvereign: Problem of the Validyty of Law in Legal Positivism of XX century].” Pravo i hosudarstvo 4 (2015): 86–93.

Tymchenko, I. “Konstytutsiina reforma? Konstytutsiina kryza? Konstytutsiinyi perevorot? [Constitutional reform? Constitutional crisis? Constitutional coup?]” Narod i vlada v Ukraini 1 (2008): 14–9.

Yushchyk, O. “Bez lehitymnoi Konstytutsii ne mozhe buty lehitymnoi vlady [Any Authority isn’t Legitimate if the Constitution isn’t Legitimate].” DzerkaloTyzhnia, Zhovten 3, 2014.

Fallon, Richard H. “Legitimacy and the Constitution.” Harvard Law Review 6 (Vol. 118, 2005): 1787-1853. http://www.jstor.org/stable/4093285.

Jacobsohn, Gary J. “Theorizing the Constitutional Revolution.” Journal of Law and Courts, Vol. 2, no. 1, 2014, pp. 1–32. http:// www.jstor.org/stable/10.1086/674453.

Spaak, Torben. “Ross on the Dualism of Reality and Validity.” Utopia y Praxis Latinoamericana Vol. 72 (2015): 41–66.

Thornhill, Chris. “The Sociology of Constitutions.” Annual Review of Law and Social Science Vol. 13 (2017): 493–513.

Wolf‐Phillips, Leslie. “Constitutional legitimacy: A study of the doctrine of necessity.” Third World Quarterly 4 (Vol. 1, 1979): 97–133.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 C. Рабінович

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2227-7153 (Print) ISSN 2707-7039 (Online)